Nasza oferta

Oferta współpracy

Za­wsze za­chę­ca­my na­szych klien­tów do za­war­cia sta­łej umo­wy ser­wi­so­wej. Ogrom­ną za­le­tą ta­kie­go roz­wią­za­nia jest gwa­ran­cja dys­po­zy­cyj­no­ści i usu­nię­cie na­wet naj­trud­niej­szych awa­rii w moż­li­wie naj­krót­szym cza­sie. Przy umo­wie out­so­ur­cin­go­wej trak­tu­je­my Pań­stwa zgło­sze­nie prio­ry­te­to­wo, a żad­ne za­wia­do­mie­nie o pro­ble­mie nie po­zo­sta­je bez od­po­wie­dzi. Ofe­ru­je­my współ­pra­cę w opar­ciu o

 • Stałe umowy serwisowe gwarantujące Klientom wysoką jakość pracy systemów komputerowych,
 • Szybki czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii,
 • Regularne diagnozowanie sprzętu i oprogramowania kom­pu­terowego,
 • Unowocześnianie oprogramowania i komputerów z za­cho­wa­niem zgo­dności z już istniejącym systemem (sprzętem i oprogramowaniem),
 • Możliwość stałych szkoleń, konsultacji i doradztwa,
 • System usług doraźnych (jednorazowych) z krótkim cza­sem realizacji zadania,
 • Opiekę informatyczną i serwis informatyczny dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta

Co oferujemy

Nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem są do Państwa dyspozycji. Dzięki zdobytej wiedzy służą radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą się pojawić podczas pracy z komputerem. Część z nich może być usunięta już podczas rozmowy telefonicznej lub podczas kontaktu e-mail­owe­go. Inne awarie oprogramowania naprawiane są zdalnie lub na miejscu w siedzibie klienta. Ponadto proponujemy m.in.:

 • Audyt (kontrolę) sprzętu i programów komputerowych,
 • Doradztwo w zakresie doboru sprzętu i programów kom­pu­te­ro­wych oraz rozwiązań informatycznych
 • Aktualizację infrastruktury informatycznej, prowadzenie archiwizacji bazy danych,
 • Instalowanie, konfigurację i wdrożenie oprogramowania wspierającego funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
 • Naprawę i modernizację sprzętu komputerowego,
 • Pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań systemowych,
 • Usuwanie awarii, usterek w tym wirusów i infekcji kom­pu­ter­ów, administrowanie siecią komputerową i jej ser­we­ra­mi.